بازار پول

کسب رتبه نخست بانک کشاورزی در سامانه رادار بانک ملی

توفیق اقتصادی :بانک کشاورزی در آخرین ارزیابی صورت گرفته در حوزه مدیریت رخدادها و تهدیدات امنیت اطلاعات بانکی حائز رتبه نخست شد.
به گزارش پایگاه  خبری توفیق اقتصادی ، این ارزیابی مربوط به بررسی شاخص های عملکرد 29 بانک و موسسه اعتباری در سامانه «رادار» بانک مرکزی بوده که طی آن بانک کشاورزی با 8 پله صعود نسبت به ارزیابی دوره قبل، در رتبه اول قرار گرفته است.
سامانه «رادار» شرکت کاشف یا سامانه «رویت آنی و دائم رخدادهای امنیتی» با هدف جمع آوری متمرکز رخدادهای امنیتی در زیرساخت بانکی و پرداخت کشور، با عاملیت مرکز کاشف در بانک مرکزی ایجاد شده است.
این پروژه اهداف عملیاتی از جمله جمع آوری متمرکز و تحلیل رخدادهای امنیتی در شبکه بانکی را دنبال می کند.

نوشته های مرتبط