بازار بیمه

کاهش درآمد‌ها و فروش بیمه دانا

توفیق اقتصادی :بیشترین تأثیر در کاهش درآمد‌های بیمه دانا در آبان ماه نسبت به ماه گذشته مربوط به رشته بیمه حوادث، نفت و انرژی، زندگی-غیر اندوخته‌دار و پول بوده است.

به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی،شرکت بیمه دانا در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به آبان ماه سال جاری از فروش حق بیمه به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود به درآمد یک هزار و ۸۹۲ میلیارد تومانی دست پیدا کرد. این شرکت بیمه‌ای از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه به مجموع درآمد تجمیعی ۲۴ هزار میلیارد تومانی از فروش حق بیمه دست پیدا کرد.

میزان خسارتی که بیمه دانا در هشتمین ماه از سال جاری در کارنامه مالی خود به ثبت رساند و به مشتریان خود پرداخت کرد برابر با مبلغ یک هزار و ۳۰۳ میلیارد تومان است. لازم به ذکر است که از ابتدای سال مالی تاکنون مجموع خسارت‌های پرداختی “دانا” حدوداً ۱۲ هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

خسارت پرداختی ماهانه در آبان ماه ۴۱ درصد پایین‌تر از متوسط خسارت پرداختی در ۷ ماهه گذشته بوده است.

درآمد‌های شناسایی‌شده “دانا” تا آبان ماه ۱۴۰۲

همان‌طور که در نمودار فوق مشاهده می‌کنید میزان درآمدزایی “دانا” در ۲ ماه گذشته با ریزش همراه بوده است، علاوه بر اینکه در ۸ ماه سپری‌شده از ابتدای سال جاری روند پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. این شرکت بیمه‌ای در آبان‌ماه با کاهش درآمد از فروش حق بیمه صادرشده مواجه شده که نسبت به ماه گذشته ۸ درصد کاهش را تجربه کرده است.

کاهش فروش بیمه دانا در ۴ رشته بیمه

بیشترین درآمدی که بیمه دانا در آبان ماه سال جاری از فروش رشته بیمه‌های خود به ثبت رساند مربوط به رشته بیمه «درمان» با ۷۳۸ میلیارد تومان بود، رشته بیمه درمان در این دوره ماهانه ۳۹ درصد از فروش حق بیمه را در اختیار داشت.

با توجه به گزارش فعالیت ماهانه این شرکت بیمه‌ای در این دوره در می‌یابیم که از ابتدای سال مالی تاکنون دانا موفق به کسب درآمد تجمیعی ۱۴ هزار میلیارد تومانی از رشته بیمه درمان شده است و پس از آن در این دوره ۸ ماهه رشته بیمه ثالت-اجباری با ۴ هزار و ۴۳۴ میلیارد تومان بیشترین درآمد تجمیعی را در اختیار داشته است.

کاهش فروش بیمه دانا در ۴ رشته بیمه

بر اساس نمودار فوق ملاحظه می‌کنید که بیشترین تأثیر در کاهش درآمد‌های بیمه دانا در آبان ماه نسبت به ماه گذشته مربوط به رشته بیمه حوادث، نفت و انرژی، زندگی-غیر اندوخته‌دار و پول بوده است.

پایان مطلب

نوشته های مرتبط