اقتصاد کلان

واریزی هایی که مالیات ندارند

توفیق اقتصادی: برخی از تراکنش‌های بانکی طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور که اساساً ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند مشمول مالیات نیستند.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، این موارد به اختصار به شرح زیر می باشد.
۱- تراکنش‌های بانکی مربوط به اعضای هیئت مدیره و سهامداران اشخاص حقـوقی با تائید شخص حقوقی مورد نظر.
۲- دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ
۳- دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)
۴- تسهیلات بانکی دریافتی
۵- انتقالی بین حساب‌های شخص
۶- انتقال بین حساب‌های شرکا در مشاغل مشارکتی
۷- تنخواه‌های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تائید کارفرمای ذی‌ربط
۸- دریافت‌ها و پرداخت‌های سهامداران و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حساب‌های دریافتنی و پرداختنی (جاری شرکا) منظور شده است
۹- قـرض و ودیعه دریـافتی و پرداختی
۱۰- وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت
۱۱- انتقالی بین حساب‌های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد
۱۲- مبـالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط با توجه به فضای کسـب و کار اشخاص حقیقی

نوشته های مرتبط