بازار بیمه

نماد بنو با سرمایه 6 هزار میلیارد ریالی در بازار سرمایه

توفیق اقتصادی: شرکت بیمه تجارت نو در سه ماهه ابتدای امسال حدود ۷۱۶ میلیارد تومان به بیمه گذاران خود خسارت پرداخت کرد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، شرکت بیمه تجارت نو گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به پایان خردادماه امسال را منتشر کرد که بر این اساس، این شرکت بیمه خصوصی، در فصل بهار امسال حدود 9.130 میلیارد ریال حق بیمه تولید کرده است.
در عین حال این شرکت بیمه ای که با نماد بنو و سرمایه 6 هزار میلیارد ریال در بازار سرمایه کشور فعال است، در خردادماه سال جاری حدود 4.322 میلیارد ریال بیمه نامه فروخته و در مقابل بیش از 2.190 میلیارد ریال خسارت به زیان دیدگان پرداخت کرده است.
در بین رشته های بیمه ای در سه ماهه ابتدای سال، رشته ثالث اجباری با 39 درصد بالاترین حق بیمه تولیدی را با مبلغ نزدیک به 3.605 میلیارد ریال از آن خود کرده و در مقابل در این رشته، 53 درصد خسارت های بیمه تجارت نو با مبلغ بیش از 3.816 میلیارد ریال به حساب بیمه گزاران واریز شده است.
پس از ثالث اجباری، رشته های درمان و زندگی غیراندوخته دار هرکدام 16 درصد از حق بیمه های شرکت بیمه تجارت نو را تولید کرده اند. میزان تولید حق بیمه درمان این شرکت بالغ بر 1.450 میلیارد ریال و میزان تولید حق بیمه رشته زندگی غیر اندوخته دار بیش از 1.476 میلیارد ریال عنوان شده است.
در عین حال، رشته زندگی غیراندوخته دار در بخش خسارت پس از ثالث اجباری در رتبه دوم قرار گرفته و 18 درصد خسارت های پرداختی را به خود اختصاص داده و رشته درمان نیز 13 درصد خسارت ها را از آن خود کرده است.
میزان خسارت پرداختی در رشته زندگی غیراندوخته دار بیش از 1.291 میلیارد ریال و در رشته درمان حدود 920 میلیارد ریال گزارش شده است.

نوشته های مرتبط