بازار بیمه

موفقیت بیمه کوثر در تمدید گواهی نامه های سیستم مدیریت کیفیت

توفیق اقتصادی:بیمه کوثر موفق به تمدید گواهی نامه های سیستم مدیریت کیفیت ISO۹۰۰۱:۲۰۱۵، سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان ISO۱۰۰۰۲:۲۰۱۸، سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان ISO۱۰۰۰۴:۲۰۱۸ و سیستم مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان ISO۱۰۰۱۵:۲۰۱۹ گردید.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ، بیمه کوثر موفق به تمدید گواهی نامه های سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015، سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان ISO10002:2018، سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان ISO10004:2018 و سیستم مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان ISO10015:2019 گردید.

نوشته های مرتبط