بازار پول

مسیر ثابت نرخ سود در بازار باز 

توفیق اقتصادی: وضعیت نرخ سود ها در هفته گذشته حکایت از مسیر پرتکرار این هفته ها داشته است. در هفته اخیر ، نرخ سود بازار باز روند ثابت هفتگی در سال جاری را ادامه داده و در کنار آن نرخ سود بین بانکی نیز در بالاترین سطح خود در هفت سال گذشته قرار گرفته است.
به گزارش پایگاه  خبری توفیق اقتصادی ، روند نرخ سود ها در بازارهای مالی هفته گذشته مسیر همیشگی خود را ادامه داد. در مجموع در بازارهای مالی دو نرخ سود از اهمیت بالایی برخوردار هستند. در هردوی این معاملات بانک مرکزی سعی دارد با بده بستان با بانک ها و نهادهای مالی مقروض، وضعیت کسری در نظام بانکی را بهبود بخشد.
در همین رابطه داده های منتشر شده از سوی بانک مرکزی در این بازار ها نشان می دهد در این هفته نرخ سود در بازار باز مسیر ثابت خود را ادامه داده و در مقابل نرخ سود بین بانکی روندی صعودی داشته است.
مسیر ثابت نرخ سود در بازار باز 
در عملیات بازار باز بانک مرکزی با تزریق میان مدت پول در بانک ها سعی می کند تا وضعیت کسری در بانک ها را بهبود بخشد. در همین رابطه داده های بازار باز نشان می دهد در هفته اخیر ضمن آن که تزریق پول در بازار باز برابر با 90 همت بوده و مسیری ثابت را رقم زده، نرخ سود نیز در سطح  بی نوسانی حرکت کرده است.
در همین رابطه برای هفته های متوالی نرخ سود بازار باز برابر با 23 درصد بوده و در قیاس با هفته های قبل تغییری نداشته است.
در کنار آن نرخ سوددر بازار بین بانکی نیز در این فهفته در سطحی بالا به ثبت رسیده است.

نوشته های مرتبط