نیم نگاه زوم

مدیر عامل خودشیفته عاملی در کاهش وجه نقد مازاد سازمان هاست؟

توفیق اقتصادی:مدیران وجه نقد را برای کاهش نقدینگی در جریان، یا برای رشد تامین مالی ذخیره می کنند. مازاد وجه نقد برای شرکت ها با محدودیت مالی اما فرصت های رشد بالقوه، بسیار ارزشمند است. آیا ویژگی های شخصیتی مدیر خودشیفته عاملی در کاهش وجه نقد مازاد شرکت هاست؟

به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی،نظریه مدیریت عالی می گوید سابقه و تجربه مدیران، انتخاب های آنان را شکل می دهد. سابقه مالی مدیرعامل، تخصص مالی او، دانش و تجربه سرمایه گذاری  در تصمیم گیری هایش اثر دارد. علاوه بر این ویژگی های شخصیتی مدیران عامل هم در این زمینه اثر گذار است.

پدیده خودشیفتگی، به طور گسترده به عنوان یک اختلال شخصیت مورد مطالعه قرار می گیرد اما در مدیران، از عوامل موثر بر تصمیم هایی مثل حفظ مازاد نقدینگی است که می تواند به بهبود عملکرد شرکت بینجامد. در بین مدیران، خودشیفتگی خود را با بروز ویژگی هایی مثل قدرت طلبی، خودنمایی، برتری جویی، غرور، استثمارطلبی، محق بودن و خودکفایی نشان می دهد. مدیران خودشیفته در پی دستیابی به دستاوردهای بزرگ در شرکت ها هستند. آنان اقدام های جسورانه استراتژیکی را دنبال می کنند و همین کسب وکار آن ها را در مسیرهای پرمخاطره قرار می دهد.

اندازه گیری عملکرد مالی، بازتابی از عملکرد مدیران است، اما برای مدیران خودشیفته به عنوان مکانیزمی برای دیده شدن و مورد تحسین قرار گرفتن هم در نظر گرفته می شود. یک بررسی ایرانی تلاش می کند به این پرسش پاسخ دهد که آیا خودشیفتگی مدیران عامل در شرکت ها می تواند بر تصمیم هایی مثل نگه داشت وجه نقد اثر بگذارد؟

مدیران وجه نقد را برای کاهش نقدینگی در جریان، یا برای رشد تامین مالی ذخیره می کنند. مازاد وجه نقد برای شرکت ها با محدودیت مالی اما فرصت های رشد بالقوه، بسیار ارزشمند است. اگر شرکت هایی که مازاد وجه نقد دارند، با کمبود نقدینگی در بازار رو به رو شوند، بیشتر امکان جذب معامله گران را دارند، و قیمت سهم آن ها کمتر در معرض شوک نقدینگی بازار قرار می گیرد. کاهش ریسک نقدینگی به نوبه خود، هزینه حقوق صاحبان سهام را کاهش می دهد. در اقتصادهای دچار رکود، مازاد وجه نقد می تواند به عنوان یک مکانیزم مفید برای شرکت ها، به ویژه شرکت های دچار محدودیت مالی عمل کند.

اما  آیا ویژگی های شخصیتی مدیر خودشیفته عاملی در کاهش وجه نقد مازاد شرکت هاست؟ یافته های پژوهشگران در بررسی پاسخ این پرسش نشان می دهد خودشیفتگی مدیران عامل بر نگهداشت وجه نقد اثر معناداری دارد. غیر از این، دیگر بررسی های داخلی و خارجی نشان می دهد خودشیفتگی مدیران عامل می تواند به افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بینجامد اما در پرداخت مالیات، این ویژگی شخصیتی عاملی اجتنابی است.

برای مطالعه بیشتر مقاله «تاثیر خودشیفتگی مدیرعامل بر رابطه بین سوابق تحصیلی مدیرعامل و نگهداشت وجه نقد» را بخوانید. این مقاله در نشریه چشم انداز حسابداری و مدیریت در تابستان سال 1401 منتشر شده است.

نوشته های مرتبط