بازار پول

فرصت مجدد بورس به بانک اقتصاد نوین

توفیق اقتصادی:سازمان بورس برای رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار، به بانک اقتصاد نوین ۹ مامه فرصت داد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، سازمان بورس با توجه به رعایت نکردن مفاد ماده 38 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران (رعایت نکردن الزامات ماده 38 بند 1دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار بورس اوراق بهادار تهران به اعطای فرصت 9 ماهه به بانک اقتصاد نوین اقدام کرد.
بر اساس این گزارش، ونوین تا روز 30 مهرماه سال آینده فرصت دارد تا موارد مورد اعتراض بورس را رعایت کند.

نوشته های مرتبط