اقتصاد کلان زوم

سیستان و بلوچستان با بیشترین میزان نابرابری در توزیع درآمد

توفیق اقتصادی:بر اساس گزارش مرکز آمار ایران سیستان و بلوچستان با ضریب جینی ۰.۴۶۴۷ بیشترین میزان نابرابری در توزیع درآمد را داشته است. این در حالی است که ضریب جینی برای کل کشور ۰.۳۸۷۷ بوده است.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران سیستان و بلوچستان با ضریب جینی ۰.۴۶۴۷ بیشترین میزان نابرابری در توزیع درآمد را داشته است. این در حالی است که ضریب جینی برای کل کشور ۰.۳۸۷۷ بوده است.
مرکز آمار ایران گزارش ضریب جینی در سال 1401 را منتشر کرده است. بر این اساس این شاخص در میان خانوارهای کل کشور ۰.۳۸۷۷ بوده که در مقایسه با سال قبل ۰.۰۰۶۱ کاهش داشته است. همچنین ضریب جینی خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۰.۳۶۹۶ و ۰.۳۶۴۳ است که نسبت به سال قبل به ترتیب ۰.۰۰۶۱ کاهش و ۰.۰۰۴۹ افزایش داشته است. این به آن معناست که خانوارهای روستایی در سال گذشته میزان نابرابری بیشتری در توزیع درآمد تجربه کرده‌اند.
در سال ۱۴۰۱ و در کل کشور سهم بیست درصد کم‌هزینه‌ترین و پرهزینه‌ترین جمعیت به ترتیب ۶.۰۱ و ۴۶.۲۱ درصد است. نسبت 10، 20 و 40 درصد پرهزینه‌ترین به 10، 20 و 40 درصد کم‌هزینه‌ترین به ترتیب ۱۲.۸۶، ۷.۶۹ و ۴.۱۳ است. شاخص پالما به ۱.۸۲ و شاخص تیل به ۰.۲۵۲۴ رسیده است. همچنین شاخص اتکینسون  ۰.۲۲۴۴ است.
همچنین در مناطق شهری در این سال سهم 20 درصد کم هزینه‌ترین و پرهزینه‌ترین جمعیت به ترتیب ۶, ۵۹ و ۴۴.۹۰ درصد است.
نسبت 10، 20 و 40 درصد پرهزینه‌ترین به 10، 20 و 40 درصد کم هزینه‌ترین جمعیت به ترتیب ۱۱.۲۳، ۶.۸۲ و ۳.۸۰  است. شاخص پالما ۱.۶۵ و شاخص تیل ۰.۲۲۹۲ بوده و شاخص اتکینسون ۰.۲۰۳۸ بوده است.
در  مناطق روستایی نیز سهم 20 درصد کم هزینه‌ترین و پرهزینه‌ترین جمعیت به ترتیب ۶.۸۹ و ۴۴.۶۱ درصد است. نسبت 10، 20 و 40 درصد پرهزینه‌ترین به 10، 20 و 40 درصد کم هزینه‌ترین جمعیت در مناطق روستایی به ترتیب ۱۰.۵۵، ۶.۴۷ و ۳.۷۰  است.
شاخص پالما ۱.۶۲ و شاخص تیل در ۰.۲۲۳۹ بوده و همچنین شاخص اتکینسون ۰.۱۹۷۰ بوده است.
بر اساس این گزارش در سال ۱۴۰۱ در مناطق شهری کمترین ضریب جینی در استان کرمان با ضریب جینی ۰.۲۷۰۰  و بالاترین ضریب جینی در استان سیستان و بلوچستان با شاخص ۰.۴۶۴۷ بوده است.
همچنین در مناطق روستایی کمترین ضریب جینی مربوط به استان ایلام (۰, ۲۳۵۴) و بیشترین ضریب جینی مربوط به استان همدان (۰.۳۹۱۳) است.

نوشته های مرتبط