اسلاید شو بازار پول

رکورد تاریخی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

توفیق اقتصادی: برغم اظهارات حضرات دولتی عدد و رقم ها نشان می‌دهد که میزان رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در حال رکوردشکنی است.
به گزارش پایگاه  خبری توفیق اقتصادی، در شهریورماه ، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشدی بیش از ۲۰۰درصد را تجربه کرده و طی یک سال سه برابر شده است!
آمارهای پولی و بانکی نیز از سهم ۵۰درصد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی شهریورماه حکایت دارد
خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت در این شش ماه ۲۰۶ هزار میلیارد تومان تغییر مثبت داشته که بیشتر از سایر اجزای اصلی پایه پولی است.
در همین زمان بدهی بانک‌ها هم ۱۳۰ همت زیاد شده است.
اما تغییرات منفی دو جزء دیگر در نهایت باعث شده پایه پولی ۱۲۰ همت در این مدت افزایش یابد؛ ۱۲۰ همت چاپ پول یا به طور متوسط ۲۰ همت در هر ماه !
در تصمیم گیریهای اقتصادی و در مدیریت و چرخش سرمایه در سبد سرمایه گذاری تان در هفته های پیش رو کوچکترین سو محاسبه ای جایز نیست
منبع: مجمع فعالان اقتصادی

نوشته های مرتبط