بازار پول

در دورۀ شش ماهه ; سود خالص 3091 میلیاردی بانک اقتصاد نوین

توفیق اقتصادی :بانک اقتصاد نوین در دورۀ شش ماهه ۳۰۹۱ میلیارد تومان سود خالص کسب کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با جهشی به میزان ۲۲۶ درصد همراه است.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، در این دوره خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری ۴۵۵۹ میلیارد تومان بوده که ۱۲۵ درصد بیش از دورۀ مشابه سال قبل است.
خالص درآمد کارمزد هم با رشد ۹۵ درصدی، به ۱۹۳۹ میلیارد تومان رسیده است.
در فصل تابستان خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری ۲۷۱۲ میلیارد تومان بوده که ۴۷ درصد بیش از بهار است.
خالص درآمد کارمزد با ۷۰ درصد افت نسبت به بهار، در تابستان به ۴۳۹ میلیارد تومان رسیده است.
رشد جدی هزینه های عمومی اداری و هزینه مطالبات مشکوک الوصول در تابستان باعث کاهش سود خالص شده است.
ونوین برای هر سهم در فصل بهار ۵۷۶ ریال سود گزارش کرده بود که در تابستان با ۲۴ درصد کاهش به ۴۴۰ ریال رسیده است.
آخرین قیمت سهم ۶۹۱ تومان است و در سه ماه اخیر ۲۸ درصد افزایش یافته است.

نوشته های مرتبط