بازار بیمه

حرکت معکوس درآمد و سودآوری بیمه نوین

توفیق اقتصادی: در حالی که درآمد حق بیمه ناخالص شرکت بیمه نوین در پایان نیمه اول امسال با ۴۵ درصد رشد رو به رو شده، این شرکت در سود خالص خود با ۴.۰۸۰ درصد کاهش رو به رو شده است.
به گزارش پایگاه  خبری توفیق اقتصادی،  در حالی که سود خالص هر سهم نوین در پایان تابستان سال گذشته حدود 50 میلیارد ریال بوده، این رقم در پایان فصل گرم امسال به 1.986 میلیارد ریال زیان تبدیل شده است.
بر اساس این گزارش، سود هر سهم بیمه نوین هم از 10 ریال به 397 ریال زیان و سود پایه هر سهم این شرکت بیمه خصوصی هم از 10 ریال به 438 ریال زیان تبدیل شده که به ترتیب 4.070 درصد و 4.480 درصد افت را نشان می دهد.
در شاخص سود(زیان) ناخالص فعالیت های بیمه ای هم بیمه نوین سود  1.074 میلیارد ریالی پایان شهریورماه سال گذشته را به 454 میلیارد ریال زیان تبدیل کرده که 142 درصد کاهش، سهم این شرکت بیمه خصوصی از این شاخص است.
در همین حال در شاخص سود عملیاتی هم زیان 14 میلیارد ریالی مدت مشابه سال گذشته به زیان 2.018 میلیارد ریالی در پایان فصل گرم امسال افزایش یافته که عملکرد منفی 14.312 درصدی را در این بخش رقم زده است.
این در حالی است که بیمه نوین موفق شده است تا درآمدهای بیمه ای خود را از 8.345 میلیارد ریال به 11.511 میلیارد ریال برساند که نشان دهنده 38 درصد رشد در این زمینه است.
درآمد حق بیمه ناخالص این شرکت بیمه ای نیز از  8.994 میلیارد ریال به 13.043 میلیارد ریال افزایش یافته که نشان دهنده رشدی معادل 45 درصد است.
در عین حال، حق بیمه خالص( سهم نگهداری) نوین هم با 37 درصد جهش از 6.084 میلیارد ریال به 8.330 میلیارد ریال رشد کرده است.
رشد 78 درصدی درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای در بیمه نوین و رسیدن مبلغ این درآمد از 1.096 میلیارد ریال در پایان فصل دوم سال گذشته به 1.955 میلیارد ریال در پایان تابستان امسال، از دیگر مولفه های عملکردی این شرکت در صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی شده شش ماهه منتهی به پایان شهریورماه 1402 است.

نوشته های مرتبط