بازار سرمایه

تفاهمنامه همکاری تامین سرمایه تمدن با منطقه ویژه اقتصادی سرخس

توفیق اقتصادی:در راستای نقش آفرینی مداوم شرکت تأمین سرمایه تمدن در فضای اقتصادی و کسب و کارهای کشور، تفاهم نامه همکاری ارایه انواع خدمات مالی با منطقه ویژه اقتصادی سرخس با رویکردی مبتنی بر استفاده از ظرفیتهای قانونی و فضای متفاوت کسب و کار در مناطق ویژه اقتصادی منعقد گردید.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ، این تفاهمنامه منجر به تأمین مالی شرکتهای حاضر در منطقه با استفاده از روشهای موجود در بازار سرمایه، آماده سازی شرکتها برای ورود به بورس، تأسیس صندوقهای سرمایه گذاری تحت مدیریت تأمین سرمایه و این منطقه، سازماندهی شرکتهای در حال رشد و آموزش پرسنل درخصوص فعالیت در حوزۀ بازار سرمایه، در این شرکتها می گردد.
شایان ذکر است ، شرکت تأمین سرمایه تمدن( سهامی عام )  به عنوان تنها تأمین سرمایه دانش بنیان کشور به دنبال این است که با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی نسبت به سایر مناطق راهکارهای متفاتی به این شرکتها ارایه نماید.

نوشته های مرتبط