بازار سرمایه

ترکیب مقداری سبد محصولات صنعت پالایشگاهی

توفیق اقتصادی :جزئیات گزارش فعالیت ۶ شرکت پالایشی پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس در سال ۱۴۰۲ از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گزارشی از فعالیت ۶ شرکت پالایشی «نفت ستاره خلیج فارس، پالایش نفت شیراز، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت بندرعباس و پالایش نفت تهران» پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس، را در سال ۱۴۰۲ منتشر کرد.
گزارش حاضر شامل ترکیب خوراک و محصولات پالایشگاه‌ها بر اساس اطلاعات مندرج در گزارش تفسیری مدیریت و اطلاعات مجامع شرکت‌ها کنفرانس‌های اطلاع‌رسانی گزارش‌های تحلیلگران و گزارش صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه است.
ترکیب مقداری سبد محصولات صنعت پالایشگاهی
در نمودار نخست، ترکیب مقداری سبد محصولات صنعت پالایشگاهی بر مبنای میانگین تولید سال‌های اخیر را نشان می‌دهد که محصولات این شرکت‌ها شامل بنزین نفت و گاز، نفت کوره، گاز مایع، وکیوم باتوم، نفت‌های سبک و سنگین و سایر فرآورده‌ها است.
چنانچه مشاهده می‌شود شرکت نفت ستاره خلیج فارس با ۶۹ درصد بیشترین میزان تولید بنزین و شرکت پالایش نفت شیراز با ۱۶ درصد کمترین میزان تولید بنزین را دارا هستند.
در زمینه تولید نفت گاز (گازوئیل) بیشترین میزان تولید مربوط به شرکت پالایش نفت اصفهان با ۴۱ درصد و کمترین میزان آن مربوط به شرکت نفت ستاره خلیج فارس با ۱۹ درصد است.
در زمینه تولید نفت کوره، بیشترین میزان تولید مربوط به شرکت پالایش نفت تبریز با ۲۶ درصد و کمترین میزان تولید آن مربوط به شرکت‌های پالایش نفت شیراز و پالایش نفت اصفهان با ۱۵ درصد است.
لازم به ذکر است که شرکت نفت ستاره خلیج فارس محصول نفت کوره تولید نمی‌کند.

 

جزئیات فعالیت ۶ شرکت پالایشی پذیرفته‌شده در بازار سهام

رویه تغییر قیمت خوراک و فرآورده‌های نفتی

مطابق با جز «ه» بند (۱) ابلاغیه جدید دستورالعمل تغییر قیمت خوراک و فرآورده‌های نفتی تمامی قیمت‌های محاسبه شده نفت خام و میعانات گازی تحویلی در جزهای (الف) تا (ه) این بند در انطباق با مفاد جز (۱) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مشمول ضریب ۹۵ درصد می‌شود و رعایت ضوابط بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در اعمال این ضریب الزامی است.

جزئیات فعالیت ۶ شرکت پالایشی پذیرفته‌شده در بازار سهام

قیمت نفت سنگین و سبک صادراتی

جزئیات فعالیت ۶ شرکت پالایشی پذیرفته‌شده در بازار سهام

محاسبه قیمت انواع بنزین تولید داخلی براساس ابلاغیه جدید

جزئیات فعالیت ۶ شرکت پالایشی پذیرفته‌شده در بازار سهام

محاسبه قیمت گازوئیل خلیج فارس بر حسب درجه سولفور

بر اساس دستورالعمل جدید، تغییرات لحاظ شده بر روی نفت گاز با سولفور بالای ۵۰۰۰ اثرگذار بوده و با توجه به ابلاغیه قدیم، فروش نفت گاز بر اساس ۹۵ درصد قیمت نفت و گاز ۲۵۰۰ ضربدر قیمت نفت گاز ۲۵۰۰ بر ۵۰۰ لحاظ می‌شده است که این مورد در ابلاغیه جدید حذف و فرمول آن به صورت قیمت نفت گاز ۵۰۰۰ ضربدر قیمت نفت گاز ۲۵۰۰ بر ۵۰۰ است. لذا دستورالعمل جدید باعث افزایش کرک اسپرد نفت و گاز با گوگرد بالای ۵۰۰۰ شده است.

جزئیات فعالیت ۶ شرکت پالایشی پذیرفته‌شده در بازار سهام

جزئیات فعالیت ۶ شرکت پالایشی پذیرفته‌شده در بازار سهام

قیمت نفت کوره براساس دستورالعمل جدید

جزئیات فعالیت ۶ شرکت پالایشی پذیرفته‌شده در بازار سهام

جزئیات فعالیت ۶ شرکت پالایشی پذیرفته‌شده در بازار سهام

وضعیت خوراک و محصولات پالایشگاهها

جزئیات فعالیت ۶ شرکت پالایشی پذیرفته‌شده در بازار سهام

کرک اسپرد پالایشگاه پالایش نفت بندرعباس (بر مبنای قیمت‌های جهانی)

بر اساس اطلاعات منتشر شده ۹۳ درصد از خوراک پالایش نفت بندرعباس نفت سنگین بوده و ۷ درصد آن میعانات گازی است لذا در محاسبه قیمت نفت خام تحویلی این مورد لحاظ شده است.

جدول زیر قیمت محصولات و کرک اسپرد محصولات نماد شنبدر بر مبنای ترکیب تولید آن را نشان می‌دهد.

جزئیات فعالیت ۶ شرکت پالایشی پذیرفته‌شده در بازار سهام

جزئیات فعالیت ۶ شرکت پالایشی پذیرفته‌شده در بازار سهام

کرک اسپرد پالایش نفت بندرعباس (بر مبنای قیمت‌های جهانی)

جزئیات فعالیت ۶ شرکت پالایشی پذیرفته‌شده در بازار سهام

کرک اسپرد پالایش نفت تبریز (بر مبنای قیمت‌های جهانی)

این گزارش می‌افزاید؛ ۹۸ درصد از خوراک پالایش نفت تبریز نفت خام سبک است. لذا در محاسبه قیمت نفت خام تحویلی این مورد لحاظ شده است.

جدول زیر قیمت محصولات و کرک اسپرد محصولات نماد شبریز بر مبنای ترکیب تولید آن را نشان می‌دهد.

جزئیات فعالیت ۶ شرکت پالایشی پذیرفته‌شده در بازار سهام

جزئیات فعالیت ۶ شرکت پالایشی پذیرفته‌شده در بازار سهام

کرک اسپرد پالایش نفت تبریز (بر مبنای قیمت‌های جهانی)

جزئیات فعالیت ۶ شرکت پالایشی پذیرفته‌شده در بازار سهام

کرک اسپرد پالایش نفت تهران (بر مبنای قیمت‌های جهانی)

همچنین، ۱۰۰ درصد از خوراک پالایش نفت تهران نفت خام سنگین صادراتی است لذا در محاسبه قیمت نفت خام تحویلی این مورد لحاظ شده است.

جدول زیر قیمت محصولات و کرک اسپرد محصولات نماد شتران بر مبنای ترکیب تولید آن را نشان می‌دهد.

جزئیات فعالیت ۶ شرکت پالایشی پذیرفته‌شده در بازار سهام

جزئیات فعالیت ۶ شرکت پالایشی پذیرفته‌شده در بازار سهام

کرک اسپرد پالایش نفت تهران (بر مبنای قیمتهای جهانی)

جزئیات فعالیت ۶ شرکت پالایشی پذیرفته‌شده در بازار سهام

کرک اسپرد پالایش نفت اصفهان (بر مبنای قیمت‌های جهانی)

از سویی دیگر، برمبنای این اطلاعات، ۹۹ درصد از خوراک پالایش نفت اصفهان نفت خام سبک صادراتی است. لذا در محاسبه قیمت نفت خام تحویلی این مورد لحاظ شده است.

جدول زیر قیمت محصولات و کرک اسپرد محصولات نماد شپنا بر مبنای ترکیب تولید آن را نشان می‌دهد.

جزئیات فعالیت ۶ شرکت پالایشی پذیرفته‌شده در بازار سهام

جزئیات فعالیت ۶ شرکت پالایشی پذیرفته‌شده در بازار سهام

کرک اسپرد پالایش نفت اصفهان (بر مبنای قیمت‌های جهانی ۹۹)

جزئیات فعالیت ۶ شرکت پالایشی پذیرفته‌شده در بازار سهام

کرک اسپرد پالایش نفت لاوان (بر مبنای قیمت‌های جهانی)

در همین حال، دراین بازه زمانی ۵۵ درصد از خوراک پالایش نفت لاوان نفت خام سبک صادراتی و ۴۵ درصد آن میعانات گازی است. لذا در محاسبه قیمت نفت خام تحویلی این مورد لحاظ شده است.

جدول زیر قیمت محصولات و کرک اسپرد محصولات نماد شاوان بر مبنای ترکیب تولید آن را نشان می‌دهد.

جزئیات فعالیت ۶ شرکت پالایشی پذیرفته‌شده در بازار سهام

جزئیات فعالیت ۶ شرکت پالایشی پذیرفته‌شده در بازار سهام

کرک اسپرد پالایش نفت لاوان (بر مبنای قیمت‌های جهانی)

جزئیات فعالیت ۶ شرکت پالایشی پذیرفته‌شده در بازار سهام

کرک اسپرد پالایش نفت شیراز (بر مبنای قیمت‌های جهانی)

گفتنی است، ۷۸ درصد از خوراک پالایش نفت شیراز نفت خام سنگین صادراتی، ۱۲ درصد نفت خام سبک صادراتی و ۱۰ درصد میعانات است. لذا در محاسبه قیمت نفت خام تحویلی این مورد لحاظ شده است.

جدول زیر قیمت محصولات و کرک اسپرد محصولات نماد شراز بر مبنای ترکیب تولید آن را نشان می‌دهد.

جزئیات فعالیت ۶ شرکت پالایشی پذیرفته‌شده در بازار سهام

جزئیات فعالیت ۶ شرکت پالایشی پذیرفته‌شده در بازار سهام

کرک اسپرد پالایش نفت شیراز (بر مبنای قیمت‌های جهانی)

جزئیات فعالیت ۶ شرکت پالایشی پذیرفته‌شده در بازار سهام

مقایسه کرک اسپرد کل پالایشگاه‌ها و محصولات آنها

جزئیات فعالیت ۶ شرکت پالایشی پذیرفته‌شده در بازار سهام

جزئیات فعالیت ۶ شرکت پالایشی پذیرفته‌شده در بازار سهام

 

نوشته های مرتبط