بازار بیمه

بیمه آسیا به حق خود رسید

توفیق اقتصادی: پس از سه دهه، بیمه آسیا با پیگیری های قضایی، موفق به احقاق حقوق خود به میزان ۲/۲۰۴/۸۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (دویست و بیست میلیارد و چهارصد و هشتاد میلیون تومان) شد.
به گزارش پایگاه  خبری توفیق اقتصادی ، پس از بروز اختلاف شرکت بیمه آسیا در موضوع خرید یک قطعه زمین در تهران و طرح دعاوی متعدد در این زمینه، سرانجام این شرکت موفق  به احقاق حقوق خود شد.
 بنابر این گزارش، با دستور مسعود بادین، نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا، پرونده اختلاف این شرکت در زمینه خرید زمین مذکور که به مدت سه دهه مسکوت مانده بود، به جریان افتاد و در نهایت با حمایت همه جانبه هیات مدیره و پیگیری های مستمر و بی وقفه مدیریت حقوقی بیمه آسیا، این شرکت توانست در مراجع قضایی، حقوق خود را به میزان ۲/۲۰۴/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (دویست و بیست میلیارد و چهارصد و هشتاد میلیون تومان) محقق کند.

نوشته های مرتبط