بازار پول

بانک صادرات:”وبصادر” افزایش سرمایه داد

توفیق اقتصادی: بانک صادرات ایران بیان داشت افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲ میلیون ریال به‌مبلغ ۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲ میلیون ریال در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ، بانک صادرات ایران بیان داشت بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402.09.25 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 175,353,972 میلیون ریال به‌مبلغ 215,353,972 میلیون ریال ( میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ 40,000,000 میلیون ریال ) در در تاریخ 1403.03.01 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

 

نوشته های مرتبط