بازار بیمه

بازگشت باباکندی به بیمه ایران

توفیق اقتصادی :محمدجعفریان باباکندی، مدیرکل پذیرش موسسات و دفاتر بیمه ای بیمه مرکزی از سمت خود در بیمه مرکزی استعفاء داد.

به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، یک مقام آگاه در بیمه مرکزی استعفای  جعفریان باباکندی مدیرکل پذیرش موسسات و دفاتر بیمه ای بیمه مرکزی را تایید کرد.

محمدجعفریان باباکندی کارمند شرکت بیمه ایران بوده و از مرداد ماه سال گذشته به بیمه مرکزی مامور شده بود.

او، پس ازگذشت حدود ۱۳ ماه ، اکنون به محل خدمت خود در شرکت بیمه ایران باز می گردد.

جعفریان باباکندی از مرداد ماه سال گذشته جایگزین مهدی نمن الحسینی درسمت مدیرکلی پذیرش موسسات و دفاتر بیمه ای بیمه مرکزی شده بود.

درکارنامه کاری جعفریان باباکندی، معاون مدیرکل بانک و بیمه، اولین نماینده وزارت اقتصاد در کمیسیون تخصصی شورایعالی بیمه،عضویت در هیات مدیره شرکت بیمه ما و معاون مدیرعامل شرکت بیمه ما به چشم می خورد.

نوشته های مرتبط