بازار پول

امضا قرارداد بیمه اتکایی صندوق ضمانت صادرات ایران با همتای ازبک (ازبک اینوست)

توفیق اقتصادی:هم زمان با امضاء ۱۱ سند همکاری روئسای جمهور ایران و ازبکستان قرارداد بیمه اتکایی مابین صندوق ضمانت صادرات ایران با همتای ازبک (ازبک اینوست) به امضاء رسید.

به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ، درحاشیه سفرشوکت میرضیایف  رئیس جمهور ازبکستان به تهران قرارداد  بیمه اتکایی مابین سید امیر برهانی نائینی رئیس هیات مدیره ومدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران با همتای ازبک (ازبک اینوست) با هدف گسترش روابط تجاری واقتصادی  دو کشور به امضاء رسید. ، با اتکایی نمودن ریسکهای سیاسی و تجاری قراردادهای صادراتی تحت پوشش صندوق و ازبک اینوست این امر  نقش مهمی در پوشش ریسک قرادادهای صادراتی وسرمایه گذاری در دوکشور خواهد داشت .  از مفاد دیگر این قرارداد  همکاری در فرایند  اعتبارسنجی متقابل صادرکنندگان  دو کشور  جهت انجام پوشش های اعتباری می باشد.
با امضاء قرارداد میان صندوق ضمانت صادرات ایران و موسسه همتا در کشور ازبکستان و افزایش ظرفیت پذیرش ریسک های سیاسی وتجاری قراردادهای صادراتی، حجم  مبادلات تجاری  دوکشور افزایش خواهد یافت

نوشته های مرتبط