بازار بیمه

افزایش سهم بیمه البرز از بازار بیمه های زندگی

توفیق اقتصادی: گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به پایان شهریورماه امسال نشان می دهد که بیش از یک سوم حق بیمه تولیدی بیمه البرز در ماه پایانی تابستان، متعلق به رشته بیمه های زندگی اندوخته دار بوده است.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، شرکت بیمه البرز که در دوره جدید روی افزایش سهم خود از بازار بیمه های زندگی تمرکز کرده است، در شهریورماه امسال در رشته بیمه های زندگی اندوخته دار، بیش از 7.101 میلیارد ریال حق بیمه تولید کرده که این میزان حق بیمه، 36 درصد از کل حق بیمه های تولیدی شرکت در این ماه است.
بر اساس این گزارش، این درحالی است که تنها سه درصد خسارت های بیمه البرز در شهریورماه مربوط به رشته بیمه های زندگی اندوخته دار بوده است که نشان می دهد نسبت خسارت شرکت در این رشته بسیار پایین است.
آمار منتشره نشان می دهد که در نیمه نخست سال جاری، 11 درصد حق بیمه های تولیدی البرز با رقمی بیش از 9.767 میلیارد ریال و سه درصد از خسارت های پرداختی با رقمی بیش از 993 میلیارد ریال به بیمه های زندگی اندوخته دار تعلق داشته است که این نسبت ها در شهریورماه به ترتیب به 36 درصد و سه درصد رسیده است و نشان می دهد که گرچه سهم درصد این رشته در سبد بیمه ای البرز بیش از سه برابر شده اما سهم درصد آن از خسارت ها ثابت مانده است.
بر این اساس، بیمه البرز که با نماد البرز و سرمایه ثبت شده 35.000 میلیارد ریال از شرکت های بیمه فعال در بازار سرمایه کشور است، در شهریورماه امسال  19.899 میلیارد ریال بیمه نامه فروخته و در مقابل، نزدیک به 6.652 میلیارد ریال نیز به زیان دیدگان، خسارت پرداخت کرده است.
در این بین، رشته درمان با تولید 13 درصد حق بیمه ها با رقمی بالغ بر 2.491 میلیارد ریال حق بیمه، ثالث اجباری با تولید 12 درصد حق بیمه ها با رقمی بیش از 2.356 میلیارد ریال و آتش سوزی هم با تولید 12 درصد حق بیمه ها با رقمی بالغ بر 2.421 میلیارد ریال، بعد از رشته زندگی اندوخته دار، در جایگاه های بعدی از لحاظ تولید حق بیمه  در شهریورماه قرار گرفته اند.
گزارش عملکرد منتشره روی سامانه کدال حاکی از آن است که حق بیمه های تولیدی البرز در شش ماهه ابتدای سال از مرز 89.726 میلیارد ریال عبور کرده و در مقابل شاخص خسارت های پرداختی نیز رقمی بالغ بر 34.240 میلیارد ریال به ثبت رسیده است.
در بین رشته های بیمه ای، رشته های درمان با تولید 35 درصد حق بیمه ها معادل رقمی حدود 31.266 میلیارد ریال، ثالث اجباری با تولید 14 درصد حق بیمه ها و مبلغی نزدیک به 12.184 میلیارد ریال، آتش سوزی با تولید 13 درصد حق بیمه ها و رقمی حدود 11.834 میلیارد ریال درجایگاه های اول تا سوم بالاترین تولید حق بیمه قرار گرفته اند.
درمان و ثالث اجباری به ترتیب 55 درصد خسارت های پرداختی با رقمی بیش از 18.992 میلیارد ریال، 15 درصد خسارت های پرداختی با رقمی نزدیک به 5.127 میلیارد ریال را به خود اختصاص داده اند.
در عین حال در شش ماهه، رشته های مسوولیت با بیش از 4.911 میلیارد ریال و بدنه با حدود 4.414 میلیارد ریال هرکدام 5 درصد از کل خسارت های پرداختی البرز را از آن خود کرده اند و پس از درمان و ثالث اجباری در جایگاه های سوم و چهارم قرار گرفته اند.

نوشته های مرتبط