بازار سرمایه

اصلاح دستورالعمل اجرایی معاملات اوراق بهادار در فرابورس

توفیق اقتصادی:برخی مواد مربوط به «دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران » اصلاح شد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی به نقل از فرابورس ایران؛ بر اساس مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، برخی مواد مربوط به «دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران » اصلاح شد.
به گزارش سرپرست مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران؛ با توجه به مصوبه هشتصد و هشتاد و دومین جلسه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1402/4/27 برخی مواد مربوط به «دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت اوراق بهادار در فرابورس ایران» به شرح پیوست اصلاح شد.

نوشته های مرتبط