بازار سرمایه

ابلاغیه اصلاح نصاب سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

توفیق اقتصادی:یک کارشناس بازار سرمایه اعلام کرد: ابلاغیه اصلاح نصاب سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی، این امکان برای صندوق‌های با درآمد ثابت وجود دارد که بتوانند با توجه به نرخ هایی که بانک مرکزی پیش بینی کرده، نزدیک ۳۰ درصد منافع در بانک ها گذاشته و بازدهی را به اندازه بازدهی متعارف بانکی نگه دارند.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ،سیدرضا اعجازی، در رابطه با ابلاغیه رئیس مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس در خصوص اصلاح نصاب سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، گفت: با توجه به بحث گواهی سپرده ۳۰ درصدی که بانک مرکزی به یکباره ابلاغ و ۲۸۰ همت بودجه برای جذب منابع در اختیار بانک ها قرار داد، نرخ اوراق در بازار سرمایه کاهش یافت.
وی اظهارداشت: با کاهش نرخ اوراق در بازار سرمایه، نرخ بازدهی صندوق های با درآمد ثابت نیز پایین آمد که با توجه به ابلاغیه روز گذشته، این امکان برای صندوق‌های با درآمد ثابت وجود دارد که بتوانند با توجه به نرخ هایی که بانک مرکزی پیش بینی کرده، نزدیک ۳۰ درصد منافع در بانک ها گذاشته و بازدهی را به اندازه بازدهی متعارف بانکی نگه دارند.
مدیرعامل کارگزاری اقتصاد بیدار عنوان کرد: اجازه برای افزایش ۱۰ درصدی سپرده گذاری نزد بانک ها هم به صندوق‌های با درآمد ثابت کمک خواهد کرد تا از نوساناتی که از بابت اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی ایجاد شده، جلوگیری شود.

نوشته های مرتبط