بازار سرمایه

نقل و انتقال سهام از مالیات معاف شد

توفیق اقتصادی:رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مصوبه هیات وزیران موضوع آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پیرامون معافیت مالیاتی نقل و انتقال سهام (مشمول صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشگری، تامین اجتماعی و دستگاه‌های اجرایی) را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ارسال کرد.

به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، در بخشنامه ابلاغی محمدهادی سبحانیان خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور آمده است: به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۳۳۱۶۱/ ت ۶۱۲۳۱ ه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ هیات وزیران، موضوع آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، برای اجرا ارسال می شود. مقتضی است تبصره (۱) ماده (۴) تصویب نامه مذکور مورد توجه قرار گیرد.
مطابق تبصره (۱) ماده (۴) آیین نامه مذکور، نقل و انتقال سهام موضوع این آیین نامه در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از مالیات نقل و انتقال سهام معاف است. سایر هزینه های مترتب بر واگذاری بر اساس قوانین و مقررات مربوط بر عهده طرفین است.

نوشته های مرتبط