بازار بیمه

فعالیت بیمه حافظ در سراسر کشور

توفیق اقتصادی:در چهارصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی بیمه که در نهاد ناظر و با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شد، درخواست شرکت بیمه حافظ برای آغاز فعالیت در سرزمین اصلی مورد تایید قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، درخواست فعالیت شرکت بیمه حافظ برای فعالیت در سرزمین اصلی با قید الزامات و ضوابط تاسیس شرکت بیمه به تصویب رسید و این شرکت در صورت کسب تاییدیه های لازم، می تواند فعالیت خود را در سراسر کشور آغاز نماید
 شایان ذکر است این شرکت تا کنون فقط مجوز فعالیت در مناطق آزاد را داشته است.

 

نوشته های مرتبط