بازار بیمه

درخواست بیمه نوین برای اخذ مجوز قبولی اتکایی

توفیق اقتصادی:بیمه نوین به‌زودی درخواست مجوز قبولی اتکایی خود را به بیمه مرکزی ارائه خواهد کرد.
به گزارش  پایگاه خبری توفیق اقتصادی ، شرکت بیمه نوین در نظر دارد با تهیه طرح مناسب بر اساس ضوابط اجرایی ماده ۲۰ آیین‌نامه شماره ۴۰/۵، اقدامات قانونی جهت اخذ مجوز قبولی اتکایی از بیمه مرکزی را انجام دهد.
 در حال حاضر حد نصاب توانگری مالی برای قبولی اتکایی ۱۲۰ است و با توجه به نسبت توانگری مالی شرکت بیمه نوین که در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۵۷ درصد و در سطح یک توسط بیمه مرکزی تأیید شده است و همچنین با عنایت به شرایط مالی شرکت، شرایط این شرکت منطق با ضوابط تعیین‌شده برای اخذ مجوز قبولی اتکایی است.

نوشته های مرتبط