بازار بیمه

تبعات پایین بودن نرخ قراردادهای بیمه تکمیلی درمان

توفیق اقتصادی:علی جعفری، رییس مرکز توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی: اگر نرخ بیمه نامه درمان درست باشد شرکت های بیمه مجبور به حساب سازی نمی شوند.

پایگاه خبری توفیق اقتصادی، بیمه درمان تکمیلی بخشی از خدمات صنعت بیمه است و باید آن را فروخت.

هنگامیکه نرخ یک قرارداد بیمه درمان تکمیلی پایین باشد، بیمه شده از منافع درستی بهره نمی برد زیرا شرکت بیمه منابعی کسب نکرده که بتواند هزینه های خود را پوشش دهد و از طرفی دیگر مراکز درمانی هم خدمات مناسبی به بیمه شده نخواهند داد.

درچنین شرایطی، صرفا یک قرارداد و یک سری اعدادی ایجاد می شود که در انتهای آن هیچ کس نفع نمی برد.

بیمه یک قرارداد تجاری است تا شرکت بیمه بتواند به واسطه نرخ درست از حق بیمه های دریافتی نفع ببرد و بیمه‌شده مورد قرارداد هم بتواند از خدمات آن قرارداد استفاده کند  و مراجع درمانی هم درقبال وجوهی که می گیرند خدمات مناسبی ارائه دهند.

 

نوشته های مرتبط