بازار بیمه

بلاکچین ابزار مفید برای نرخ دهی در بازار اتکایی

توفیق اقتصادی :شعله نوری، مدیرکل بیمه های اتکایی شرکت بیمه ایران: درگذشته که ارتباط با بیمه گران اتکایی خارجی بهتر برقرار بود برای گرفتن نرخ و شرایط اطلاعات خام به این شرکت ها ارسال می شد.

به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ،بیمه گران اتکایی خارجی بااستفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند، دیتای خامی که در اختیار آنها قرار گرفته را  به خصوص در خسارت های فاجعه آمیز تجزیه و تحلیل  کرده و اینگونه  نرخ و شرایط اعلام می شد.

درحال حاضر اگر ارتباط با بیمه گران اتکایی خارجی برقرار بود، شرکت های بیمه داخلی می توانستند از تجربه آنها برای ارائه نرخ و شرایط اقدام کنند که یکی از آن ابزارهای مفید  می توانست بلاکچین باشد.
 

 

نوشته های مرتبط