بازار بیمه

با بیمه زندگی هامرز صاحب سهم مسکن متری شوید

توفیق اقتصادی :برای اولین بار در کشور شرکت بیمه زندگی هامرز موفق به ارائه محصولی گردیده است که در آن بخش پس اندازی بیمه های زندگی در صنعت ساختمان سرمایه گذاری خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ، برای اولین بار در کشور شرکت بیمه زندگی هامرز موفق به ارائه محصولی گردیده است که در آن بخش پس اندازی بیمه های زندگی در صنعت ساختمان سرمایه گذاری خواهد شد. بطوریکه تعهد شرکت بیمه به بیمه گذاران خود میزان سهم یا متر خریداری شده از مسکن یا پروژه مشخص خواهد بود و پس از اتمام بیمه نامه، معادل ریالی آن با نرخ روز از سوی شرکت بیمه پرداخت خواهد شد.

نوشته های مرتبط