بازار سرمایه

بانک ملت به ابهامات مطرح شده وبملت پاسخ داد

توفیق اقتصادی:بانک ملت با عنایت به انتشار صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی نشده گروه و بانک برای سال منتهی به ۱۴۰۲.۱۲.۲۹ در تاریخ ۱۴۰۳.۰۳.۲۲ از طریق وبگاه کدال به سوالات و ابهامات مطرح شده پاسخ داد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – اصلاح صورتهای مالی در خصوص اعمال تسعیر دارایی ها و- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بانک ملت منتشر شد.
بانک ملت با نماد وبملت در بورس فعالیت دارد؛ با عنایت به انتشار صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی نشده گروه و بانک برای سال منتهی به ۱۴۰۲.۱۲.۲۹ در تاریخ ۱۴۰۳.۰۳.۲۲ از طریق وبگاه کدال به سوالات و ابهامات مطرح شده پاسخ داد.
بر اساس این گزارش، با عنایت به انتشار صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی نشده گروه و بانک برای سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ از طریق وبگاه کدال و سوالات و ابهامات مطرح شده در این خصوص از سوی سهامداران توضیحات به شرح نامه پیوست جهت استحضار سهامداران گرامی تقدیم می شود.
توضیح وبملت درباره اصلاح صورت های مالی

نوشته های مرتبط